Проект BG05M2OP001-2.010-001 "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"

Проект BG05M2OP001-2.010-001 "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"

Финансиран от оперативна програма "Наука и образование за интилигентен растеж" 2014-2020,

съфинансиран от Европейския съюз , чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.