Проект BG05M2OP001-3.005-0004 Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

Проект BG05M2OP001-3.005-0004 Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

Финансира от Оперативна програма "Наука и образоивание за интилигентен растеж" , съфинансирано от Европейския съюз ,чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.