Проект по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.018

Проект по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.018

"Подкрепа за приобщаващо образование " , Оперативна програма "Наука и образование за интилигентен растеж" 2014-2020